දූෂණය කර මරා දැමූ චමිලාට සාධාරණය ඉටු කෙරේ..

  නිදහස් වෙළඳ කලාපයේ සේවය කළ චමිලා දිසානායක නම් තරුණිය දූෂණය කර මරා දැමීමේ සිදුවීම සම්බන්ධව සැකකරු වූ වෛද්‍ය බාලගේ ඉන්දික සුදර්ශන හට ඊයේ දින (03/09/2014) මිගමුව මහාධිකරණ විනිසුරු එම්.ඒ.ගෆූර් […]

Advertisements
Read Article →

Sri Lanka with criminal laws penalizing abortion still witness 800 illegal abortions per day

Sri Lanka is a country with a mix of English common and and European civil law, together with customary laws of Sinhalese, Tamils and Muslims. In this legal regime execution of […]

Advertisements
Read Article →

Pattini – Kannaki Devotion in Sri Lanka

Devotion to Kannaki-Pattini is an inspiring example of Hindu-Buddhist syncretism in Sri Lanka. The goddess is revered by many Tamil Hindu and Sinhala Buddhist Sri Lankans, though rituals and practices […]

Advertisements
Read Article →

Women Out of the Frame – A Review!

Colombo recently celebrated ‘women out of the frame’! An exhibition of paintings with the ambitious target of showcasing women apart from their stereotypes, which was on display at the Lionel […]

Advertisements
Read Article →

We Will Never Know Her Name

  Yesterday morning the young 23 year old woman who was raped and beaten in Delhi on December 16th, succumbed to her injuries, giving up the harrowing fight for her […]

Advertisements
Read Article →

ලිංගික අධ්‍යාපනය තාමත් එපා ද?

  මේ ගැන ලියන්නහිටියෙ හුඟ දොහකටකලින්, ඒත් අදටවැඩිය හෙටහොඳවෙයි කියලයටිහිත නිතරෝමකියන නිසා නොලිය, නොලිය හිටියත් තව දුරටත් එසේ ඉන්න පුළුවන්කමක් නෑ. මම මේ කතා කරන්නෙ අපේ දරුවො ගැන. රටේ දරුවොගැන, […]

Advertisements
Read Article →

Dear Mr. Speaker

By T Bravo. In a parliament of fools, you are truly king. Your assertion that women in leadership positions obstruct the progress of work and that women “have a tendency […]

Advertisements
Read Article →