සිපර් මෑන්ලාට එරෙහිව

`සිපර් මෑන් මේ අහපන් පෙන්නුවොතින් හිරේ තමයි…` කුඩා දරුවන්ගේ පටන් මහළු අය දක්වා මාධ්‍ය මෙන්ම චිත්‍රපට හරහා අසා ඇත්තේ ස්පයිඩර් මෑන්, බැට් මෑන්, සුපර් මෑන් ගැනයි. ඒත් කවුද මේ `සිපර් […]

Read Article →