ලිංගික අධ්‍යාපනය තාමත් එපා ද?

  මේ ගැන ලියන්නහිටියෙ හුඟ දොහකටකලින්, ඒත් අදටවැඩිය හෙටහොඳවෙයි කියලයටිහිත නිතරෝමකියන නිසා නොලිය, නොලිය හිටියත් තව දුරටත් එසේ ඉන්න පුළුවන්කමක් නෑ. මම මේ කතා කරන්නෙ අපේ දරුවො ගැන. රටේ දරුවොගැන, […]

Read Article →

සම්ප‍්‍රදායන්, සිරිත් විරිත්, ආකල්ප අප විසින්ම නැවත බුද්ධිමත් ලෙස ප‍්‍රශ්ණ කිරීම

රසිකා දීපානි මානව අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප‍්‍රකාශනය මගින් සියළුම මානවයන් සමාන යැයි ප‍්‍රකාශයට පත් කර තිබෙනවා. 1978 ටේ ශ්‍රී ලංකා ජනරජයේ ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන්ද මෙය තහවුරු කර තිබෙනවා. උපතේදී ජීව විද්‍යාත්මකව […]

Read Article →