පොදු ප්‍රවාහන සේවෙයේදී කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනය

පොදු ප්‍රවාහන සේවෙයේදී කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනය තවමත් අඩු වී නැත. මෙය වැළැක්වීම සඳහා කාන්තාවන් කථා කළ ද තවමත් සියලූ ගැරහුම් ලැබෙන්නේ ඒම කාන්තාවටම ය. ඒම නිසා තවමත් කාන්තාවන් නිහඩව ම සිටී.

නමුත් අද සමහර අවස්ථාවලදී බස් රථවල කොන් දොස්තරවරු මේ සඳහා පෙනී සිටින අතර අංක 112 ට දැන්වූ විට පොලිසියෙන් සහාය දක්වනු ලැ බේ.

ඒම නිසා දැන්වත් අප කාන්තාවන්ට සිදුවන අතවර වලදී පෙනී සිටි යුතු අතර එය හඬ නඟා කිව යුතුය.

VAW bus

 

Vanamali blogs at kaushithenu.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s