පොදු ප්‍රවාහන සේවෙයේදී කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනය

පොදු ප්‍රවාහන සේවෙයේදී කාන්තාවන්ට සිදුවන හිංසනය තවමත් අඩු වී නැත. මෙය වැළැක්වීම සඳහා කාන්තාවන් කථා කළ ද තවමත් සියලූ ගැරහුම් ලැබෙන්නේ ඒම කාන්තාවටම ය. ඒම නිසා තවමත් කාන්තාවන් නිහඩව ම […]

Read Article →

සිපර් මෑන්ලාට එරෙහිව

`සිපර් මෑන් මේ අහපන් පෙන්නුවොතින් හිරේ තමයි…` කුඩා දරුවන්ගේ පටන් මහළු අය දක්වා මාධ්‍ය මෙන්ම චිත්‍රපට හරහා අසා ඇත්තේ ස්පයිඩර් මෑන්, බැට් මෑන්, සුපර් මෑන් ගැනයි. ඒත් කවුද මේ `සිපර් […]

Read Article →

ආබාධිත කාන්තාවන් සමඟ රණ්ඩුවට එන පිරිමි අපේ රටෙත් සිටිනවා

රත්න බී. ඒකනායක එක් වරකදී නම්බුකාර දෙයක් පැතිරී යන්නේ සිව්දෙනෙකු අතරට පමණි. නමුත් නොවැදගත් අවනම්බු කතාවක් එක්වරකදී විසි දෙනෙකු අතරට ගලා යයි. මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් රටාව ගැන මේ පඬි වදන කියා […]

Read Article →